Dr. Ed J Hoskins
Dr. Ed J Hoskins
Cov Ntsiab Lus hauv Kev Ua Thwj Tim

Nyob rau ntawm Yexus Khetos Txoj Moo Zoo

Peb muab ntau yam ntawm cov lus qhuab qhia ntawm kev qhia hauv phau npaiv npaum ntau dua 40 yam lus rau MBBs (Muslim Background Believers).

John Azar
John Azar
Lub hauv paus ntawm Kev Ntseeg Arabic
Jerry Soen
Jerry Soen
Ntsuj Plig Dawb Huv