Cov lus ntawm Mathais phau ntawv yog hais tias Yexus yog tus Mexiyas uas tau cog lus tseg, yog Vajntxwv kav. Hauv Tshooj 1 ntawm Mathais (Tshooj 1-7) peb tau qhia rau Yexus los ntawm nws caj ces, nws zaj keeb kwm yug, thiab nws txoj kev qhia. Tam sim ntawd peb pom cov neeg txo hwj chim uas nws hu. Nws zaj dab neeg suav nrog cov neeg txo hwj chim tshaj plaws. Nws qhov kev yug me nyuam hu ua cov neeg yug yaj uas txo hwj chim. Nws txoj kev qhia hu kom tib neeg “tsis zoo rau sab ntsuj plig.” Peb kawm tau tias txawm tias Yexus yog tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv los, nws caw cov neeg txhaum txom nyem los cuag nws. Cov Lus Tshaj Tawm Cov Lus Tshaj Tawm ua rau muaj kev pom zoo thiab siv tau rau txhua hnub lub neej. Nws yog sau tsis yog rau cov xibhwb, cov xibhwb, thiab cov thawj coj, tiam sis kuj rau cov tsev neeg, cov tub ntxhais kawm, los yog ib tug neeg uas xav mus tshawb nrhiav Vajtswv txoj lus nplua nuj.