Persian style tes ua naj hoom, unisex luxurious tsw nrog tshwj xeeb saffron sau ntawv. 50 ml

* Cov khoom no yog tsim los ntawm MBB (Muslim Background Cov Ntseeg Yexus). Tag nrho cov nyiaj yuav mus txhawb lawv txoj hauj lwm qhuab qhia nrog peb.