Cov lus ntawm Phau Ntawv Qhia Kev Ua Haujlwm yog qhov txuas ntxiv ntawm tus Tswv txoj haujlwm loj. “Cia li mus ua cov thwjtim ntawm txhua haiv neeg.” Nyob rau hauv Phau Ntawv Tub Txib txoj Hauj Lwm peb pom tias thaum peb ua ib tug thwj tim nyob hauv lub neej, peb yuav pom lub koom txoos nthuav dav los ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab kev sib raug zoo, kev txhawb nqa ib leeg thiab loj hlob mus rau hauv tus yam ntxwv ntawm Khetos. Cov Lus Tshaj Tawm Cov Lus Tshaj Tawm ua rau muaj kev pom zoo thiab siv tau rau txhua hnub lub neej. Nws yog sau tsis yog rau cov xibhwb, cov xibhwb, thiab cov thawj coj xwb, tiam sis kuj rau cov tsev neeg, cov tub ntxhais kawm, los yog ib tug neeg uas xav mus tshawb nrhiav Vajtswv txoj lus nplua nuj.